Play Now

Play and win!

Hot Tournament

Shen Long Mi Bai

Shen Long Mi Bai Slot Detail

Hai Yan, La Xiang, Ni Zhou, Dajiang He, Xianwu Mi:Subwavelength Racetrack Resonators With Enhanced Critically Coupled Tolerance for On-Chip Sensing.
2020
[j9]

, Ru An, Shengyin Zhao, Tong Jiang, Hao Hu:

  A Deep Learning-Based Robust Change Detection Approach for Very High Resolution Remotely Sensed Images with Multiple Features. Remote. Sens.
 • [j8]

Feng Ju, Ru An, Zhen Yang, , Yaxing Sun:

  Assimilating SMOS Brightness Temperature for Hydrologic Model Parameters and Soil Moisture Estimation with an Immune Evolutionary Strategy. Remote. Sens.

2010 – 2019

2019

[j7]

Bo Long, Muheng Zhang, Yong Liao, , Kil To Chong:

  An Overview of DC Component Generation, Detection and Suppression for Grid-Connected Converter Systems.
 • [j6]

Jianqun Ding, , Xianwu Mi, Dajiang He, Shenghai Chen, Xiaoliang Peng:

  A Direct Bulk Coupling PMOS Colpitts QVCO Using Capacitive-Feedback Structure. Circuits Syst.
 • 2017
 • [j5]

Mengxiao Cao, Guijuan Zhang, , Hong Liu:

  Crowd Animation Generation Method Based on Personalized Emotional Contagion).
 • 2016
 • [j4]

Ru An, Ling Zhang, Zhe Wang, Jonathan Arthur Quaye-Ballard, Jiajun You, Xiaoji Shen, Wei Gao, , Yinghui Zhao, Zunyou Ke:

  Validation of the ESA CCI soil moisture product in China. Appl. Earth Obs.
 • [j3]

Xiaodan Bai, , Kejie Hu, Fujun Qu:

  Inhibited proliferation of human umbilical artery smooth muscle cells by xanthinol nicotinate. Medical Biol.
 • [j2]

Jian Zhou, , Zhongyuan Fu, Fujun Sun, Huiping Tian:

  Multiplexed Simultaneous High Sensitivity Sensors with High-Order Mode Based on the Integration of Photonic Crystal 1 × 3 Beam Splitter and Three Different Single-Slot PCNCs.
 • 2014

1

Ru An

[j9] [j8] [j4]

2

Xiaodan Bai

[j3]

3

Mengxiao Cao

[j5]

4

Shenghai Chen

[j6]

5

Kil To Chong

[j7]

6

Jianqun Ding

[j6]

7

Zhongyuan Fu

[j2]

8

Wei Gao

[j4]

9

Dajiang He

[j6]

10

Hao Hu

[j9]

11

Jianping Hu

[c1]

12

Kejie Hu

[j3]

13

Yuefeng Ji

[j1]

14

Tong Jiang

[j9]

15

Feng Ju

[j8]

16

Zunyou Ke

[j4]

17

Yong Liao

[j7]

18

Hong Liu 0013

[j5]

19

Bo Long

[j7]

20

Xianwu Mi

[j6]

21

Xiaoliang Peng

[j6]

22

Fujun Qu

[j3]

23

Jonathan Arthur Quaye-Ballard

[j4]

24

Xiaoji Shen

[j4]

25

Fujun Sun

[j2]

26

Yaxing Sun

[j8]

27

Huiping Tian

[j2] [j1]

28

Zhe Wang

[j4]

29

La Xiang

30

Qingbo Xu

[c1]

31

Hai Yan

32

Zhen Yang

[j8]

33

Lifang Ye

[c1]

34

Jiajun You

[j4]

35

Guijuan Zhang

[j5]

36

Ling Zhang

[j4]

37

Muheng Zhang

[j7]

38

Shengyin Zhao

[j9]

39

Yinghui Zhao

[j4]

40

Jian Zhou

[j2] [j1]

41

Ni Zhou

home

browse

search

about